Udziałowiec - druki szkolne  Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt  |  14 grudnia 2018

Szukaj w tej kategorii:  

Tok nauki
Symbol Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
Zobacz wzór
IV/1 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu. Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do j.w. 2/3 A4/ 2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/2 Karta dziecka sześcioletniego (wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowych danych) 2xA4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/8 Wkładka specj. do karty kwalifik. uczestnika kolonii zdrowotnej A5/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (dla dzieci i młodzieży uczestniczących we wczasach - Dz.U.nr 12/97, poz.67) 2xA5/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/15 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka (obejmuje opinię szkolną, wyniki nauki, badania lekarskie, charakterystykę dziecka i orzeczenie kwalifikacyjne; arkusz przeznaczony jest dla Państwowego Pogotowia Opiekuńczego) 2xA4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/16 Skierowanie wypełnia Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, kierując dziecko do odpowiedniej placówki wychowawczej. A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/17 Kwestionariusz – dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium lub miejsca w internacie A5/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/18 Protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku ucznia A4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/19 Rejestr wszystkich wypadków – dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych A4/16k. 4.50 Dodaj produkt do koszyka
IV/20 Wywiad społeczny (dotyczy rodziny , osoby zamierzającej przyjąć na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza lub przysposabiająca) A4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/23 Sprawozdanie z wypadków uczniów EN-6 A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/30 Zaświadczenie (dla młodocianych pracowników – uczniów szkół Zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku doskonalenia zawodowego) A5/1 str. 0.15 Dodaj produkt do koszyka
IV/31 Zaświadczenie – dla osób przygotowanych do pełnienia funkcji w szkolnej placówce wczasów A5/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
IV/32 Rejestr wydanych dyplomów mistrza i świadectw robotnika wykwalif. /twarda oprawa A4/200 k. 26.33 Dodaj produkt do koszyka
IV/33 Skierowanie (wydają szkoły zasadnicze uczniom skierowanym na turnus dokształcania zawodowego) A6/2 str. 0.12 Dodaj produkt do koszyka
IV/35 Wkładka do dziennika lekcyjnego (do indywidualnego kształcenia praktycznego uczniów i młodocianych pracowników) A4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/36 Karta indywidualnych zajęć praktycznych (j.w.) A4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
IV/37 Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe (prowadzą warsztaty szkolne i szkoleniowe oraz zakł. pracy) A4/2str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
V/1 Dziennik żywieniowy przedszkola A4/48 k. 6.00 Dodaj produkt do koszyka
V/2 Karta odzieżowa wychowanka A4 2 str. 0.60 Dodaj produkt do koszyka
V/3 Księga materiałowa placówki wczasów, kolonii i in. zt A4/14k. 2.80 Dodaj produkt do koszyka
V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe bl. A5/ 50 k. 2.65 Dodaj produkt do koszyka
V/5 Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży A5/16 k. 3.55 Dodaj produkt do koszyka
V/7 Księga rejestracyjna (prowadzona w szkolnych schroniskach młodz.) zt A4/100k. 9.00 Dodaj produkt do koszyka
VI/1 Organizacja szkoły podstawowej B3 0.50 Dodaj produkt do koszyka
. Wkładka (1) dla szkół podst./gimnazjów – ponad 21 godzin B4 0.40 Dodaj produkt do koszyka
VI/2 Organizacja gimnazjum B3 0.50 Dodaj produkt do koszyka
. Wkładka (2) dla szkół j.w. - ponad 60 nauczycieli B4 0.40 Dodaj produkt do koszyka
VI/3 Organizacja liceum ogólnokształcącego A3/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/5 Organizacja szkoły zasadniczej, technikum i liceum zawodowego A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/6 Organizacja szkoły specjalnej – dla szkół specjalnych w ośrodkach samodzielnych szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, szkół w zakładach opieki zdrowotnej. A2/2 str. 0.40 Dodaj produkt do koszyka
VI/7 Organizacja domu dziecka A3/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/8 Organizacja przedszkola A3/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/9 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego 2xB4/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/14 Przydział czynności nauczycieli /arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu (do 45 nauczycieli) A3/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/15 Przydział czynności nauczycieli / arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu ( ponad 45 nauczycieli A2/2 str. 0.40 Dodaj produkt do koszyka
VI/16 Przydział czynności nauczycieli szkoły zaocznej 1/3A1/2 str. 0.40 Dodaj produkt do koszyka
VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton) A5/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/18 zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6 0.10 Dodaj produkt do koszyka
VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka A6/1 str. 0.10 Dodaj produkt do koszyka
VI/20 Karta kwalifikacyjna obiektu – wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie) Dz.U. Nr 12/97, poz. 67 2A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/22 Zgłoszenie uruchomienia placówki kształcenia ustawicznego A5/2 str. 0.30 Dodaj produkt do koszyka
VI/24 Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia (sporządza terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego dla odpowiednich szkół) A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/25 Karta oceny pracy (dokument do akt osobowych nauczyciela) rozp. MEN z 2.I.2000 r.) A4/1 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/27 Arkusz organizacji Poradni (dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych) A4/2 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/28 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową Zgodnie z prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A5/1 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/29 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową Zgodnie z prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A5/1 str. 0.20 Dodaj produkt do koszyka
VI/30 Sprawozdanie o stanie zatrudnienia (EN-3) 2A4/2 str. 0.29 Dodaj produkt do koszyka
VI/31 Sprawozdanie z wypoczynku uczniów EN-7 (wypełniają placówki oświatowo-wychowawcze - wzór Mon.Polski nr 52/97,poz.489 2A4/2 str 0.29 Dodaj produkt do koszyka
Trz-2 Tygodniowy rozkład godzin (mały) A2 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Trz-1 Tygodniowy rozkład godzin (duży) A1 1.00 Dodaj produkt do koszyka
Prawa autorskie UDZIAŁOWIEC © 2015
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl
Firma Poligraficzno - Introligatorska
UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o.


42-256 Olsztyn
ul. Narcyzowa 2
powiat częstochowski
tel. +48 34 366 14 22
email: szkola@udzialowiec.com.pl